5Band WAZ No.1353    (NOV. '03)
 3.5MHz〜28MHzの各バンドでCQ Zone 1〜40全てのZoneと交信しQSLを得る。 WAZのHPへ